Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

50-lecie Oddziału Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej (1968-2018)

14 grudnia 2018

W dniu 30 listopada 2018 r. w Szpitalu im. Marciniaka odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50–lecia Oddziału Kardiologii.

W trakcie uroczystości prof. dr hab. med. Krystyna Łoboz-Grudzień przedstawiła historię Oddziału Kardiologii, natomiast dr hab. med. Joanna Jaroch omówiła aktualne możliwości oraz perspektywy Oddziału. Ponadto, odsłonięte zostały tablice pamięci dedykowane prof. dr hab. med. Ludmile Hirnle oraz dr n. med. Leszkowi Sokalskiemu.

Oddział Kardiologii rozpoczął swoją działalność w 1967 r. jako Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Marciniaka pod kierunkiem doc. dr hab. n. med. Wojciecha Żukowskiego. W dniu 3 maja 1968 r. stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych objęła doc. dr hab. n. med. Ludmiła Hirnle, która utworzyła 62 łóżkowy Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym.

W latach 1968-1992 pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Ludmiły Hirnle funkcję Zastępcy Ordynatora pełnili dr n. med. Ryszard Turkiewicz (1968-69), dr Janina Rybusińska - Lebuda (1969-71), dr n. n. med. Alicja Kostecka - Pokryszko (1968-84), dr hab. n. med. Krystyna Łoboz - Grudzień (1984-92), dr n. med. Leszek Sokalski Z-ca Ordynatora ds. Intensywnej Terapii Kardiologicznej (1980-92).

Natomiast funkcję Pielęgniarki Oddziałowej pełniły: Henryka Górska (1976-1992), Małgorzata Berlik oraz Krystyna Kornalska na odcinku Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

W 1975 r. dr hab. n. med. Ludmiła Hirnle utworzyła jeden z pierwszych na terenie Dolnego Śląska 12 łóżkowy Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej (opiekun dr n. med. Leszek Sokalski), w którym wdrożono monitorowanie hemodynamiczne metodą Swana - Ganza i ocenę rzutu serca metodą termodylucji. Wprowadzono również stymulację przezprzełykową i elektrogram pęczka Hisa. Zorganizowano również Pracownię Polikardiograficzną (opiekun dr n. med. Alicja Kostecka - Pokryszko), w której kontynuowane były pionierskie badania dr hab. n. med. Ludmiły Hirnle z dziedziny mechanokardiografii, szczególnie w zakresie apeksokardiografii.

W 1977 r. pod kierunkiem dr n. med. Krystyny Łoboz-Grudzień wdrożona została ultradźwiękowa metoda dopplerowska falą ciągłą do badań przepływu krwi w tętnicach szyjnych oraz w aorcie. W 1979 r. dr hab. n. med. Ludmiła Hirnle uzyskała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk medycznych.

W dniu 24 maja 1979 r. Oddział Chorób Wewnętrznych przekształcony został w Oddział Internistyczno –Kardiologiczny. W 1982 r. wprowadzono metodę kontrpulsacji wewnątrzaortalnej. W 1985 r. w strukturach Oddziału powstał jako jeden z pierwszych na terenie Województwa Dolnośląskiego Ośrodek Wszczepiania Stymulatorów. W 1985 r. dr n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień uzyskała stopień naukowy dr hab. n. med. na podstawie badań nad przepływem krwi w aorcie metodą dopplerowską. W 1987 r. utworzono Pracownię Echokardiograficzną. Za prace dotyczące wdrażania ultradźwiękowej metody dopplerowskiej w kraju dr hab. n. med. Krystyna Łoboz - Grudzień w 1989 r. otrzymała Nagrodę Lekarską Wendów, Wieczystej Fundacji im. Zofii i Jana Karola Wende. W latach 80-tych na bazie Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiochirurgii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, lekarze Oddziału przeprowadzali zabiegi cewnikowania serca, koronarografii i angioplastyki wieńcowej. Dr n. med. Leszek Sokalski wykonał pierwszą angioplastykę wieńcową na Dolnym Śląsku. Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Hirnle w 1988 r. otrzymała tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych. W latach 1968-92 opublikowano 139 prac twórczych. Na bazie Oddziału prowadzona była dydaktyka ze studentami Wydziału Lekarskiego, Wydziału Stomatologii i Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej we Wrocławiu. Oddział stanowił bazę do szkolenia specjalistycznego 31 lekarzy uzyskało I stopień specjalizacji, a 20 lekarzy II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych natomiast 8 lekarzy specjalizację z kardiologii. Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Hirnle w latach 1982-1991 pełniła funkcję specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dla województwa wrocławskiego, a w latach 1983-92 funkcję Przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 1990 r. wraz z zespołem zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Polanicy Zdroju pn. „Choroby mięśnia serca zapalne i pierwotne”. Za zasługi dla rozwoju kardiologii na Dolnym Śląsku w 1980 r. prof. dr hab. n. med. Ludmiła Hirnle odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1983 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 1992 r. otrzymała godność Honorowego Członka PTK. W 1992 r. prof. dr hab. n. med. Ludmiła Hirnle przeszła na emeryturę, a funkcję Ordynatora objęła, wybrana w drodze konkursu, dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień.

W latach 1992-2018 pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Krystyny Łoboz - Grudzień funkcję Zastępcy Ordynatora pełnili dr n. med. Alicja Kowalska (1992-2010), dr n. med. Andrzej Wojszwiłło (2010-2018), dr n. med. Leszek Sokalski Z-ca Ordynatora ds. Intensywnej Terapii Kardiologicznej (1992-2016), Kierownik Pracowni Hemodynamiki (2001-2016), dr n. med. Rafał Wyderka - Kierownik Pracowni Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca (2017- do teraz).

Natomiast funkcję Pielęgniarki Oddziałowej pełniły: w latach 1992-2015 mgr Henryka Górska, mgr Małgorzata Paliwoda (2016 - do teraz).

W roku 1999 Oddział Internistyczno - Kardiologiczny został przekształcony w Oddział Kardiologiczny 49 łóżkowy, w tym 10 łóżek Intensywnej Terapii Kardiologicznej. W strukturach oddziału funkcjonują:

Pracownia Echokardiograficzna [opiekunowie: dr n. med. Alicja Kowalska (1992-10), dr n. med. Barbara Brzezińska (2010- do teraz)]. W 2006 r. w Oddziale wprowadzono badania metodą dopplerowską echokardiografii tkankowej oraz badania naczyniowe z opcją e-tracking i Wave Intensity, a w 2015 r. (w nowej lokalizacji Szpitala im. Marciniaka przy ul. Fieldorfa) - badania 3D i 4D przezklatkowe i przezprzełykowe oraz badania śledzenia markerów akustycznych. W 2006 r. prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień i dr n. med. Joanna Jaroch wdrożyły nowatorską w kraju metodę oceny sztywności naczyń e-tracking w wykrywaniu bezobjawowej miażdżycy, brały też udział w europejskiej grupie roboczej „ETIC", która opracowała normy dla zdrowej populacji. W 2009 r. dr n. med. Joanna Jaroch otrzymała w drodze konkursu grant naukowy PTK na realizację badań w tej dziedzinie. Pracownia Echokardiograficzna ma obecnie najwyższy stopień akredytacji Sekcji Echokardiografii PTK.

Pracownia Holterowska i Prób Wysiłkowych (opiekun dr n. med. Andrzej Wojszwiłło) od 2004 r. posiada certyfikat Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK, prowadzi badania naukowe nad zmiennością rytmu serca i nad późnymi potencjałami sercowymi.

W 2000 r. w Oddziale zorganizowano Pracownię Hemodynamiki i Angiokardiografii (opiekun dr n. med. Leszek Sokalski), która została włączona do Programu Leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych na Dolnym Śląsku i pełni do dziś całodobowe dyżury hemodynamiczne oraz współpracuje z Oddziałem Kardiochirurgii firmy „Medinet” Sp. z o.o. we Wrocławiu.

W 2001 r. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

W 2002 r. Oddział uzyskał najwyższy III stopień referencyjności oraz akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Pracowni Wszczepiania Stymulatorów Serca wprowadzano nowe procedury wysokospecjalistyczne: wszczepianie kardiowerterów–defibrylatorów-ICD oraz stymulację komór resynchronizującą-CRT u chorych z niewydolnością serca. W 2012 r. uruchomiono Pracownię Elektrofizjologii wspomaganą przez ekspertów elektrofizjologii, tj. od 2012 r. przez dr hab. n. med. Aleksandra Maciąga, a od 2017 r. dr n. med. Artura Fuglewicza. Początkowo wykonywane były zabiegi ablacji klasycznej, a od 2017 r. wprowadzono krioablacje oraz zabiegi ablacji z systemem elektroanatomicznym 3D. Oddział bierze udział w prestiżowych badaniach klinicznych i grantach naukowych, między innymi w ostrych zespołach wieńcowych OAT oraz w stabilnej chorobie wieńcowej ISCHEMIA pod auspicjami NHLBI w USA.

W 2017 roku dr n. med. Joanna Jaroch otrzymała stopień naukowy dr hab. n. med. za badania nad sztywnością tętnic i przebudową serca w nadciśnieniu tętniczym. Od 2017 r. funkcję Kierownika Pracowni Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca pełni dr n. med. Rafał Wyderka (kardiolog interwencyjny z wieloletnim doświadczeniem, wywodzący się z III Kliniki Kardiologii w Katowicach). W 2018 r. Pracownia Hemodynamiki otrzymała certyfikat klasy B Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. W latach 1992-2018 lekarze Oddziału opublikowali 148 prac twórczych. Tematyka prac głównie dotyczyła echokardiografii dopplerowskiej w chorobie niedokrwiennej serca, w nadciśnieniu tętniczym, pozawałowym remodelingu serca, metod holterowskich i badań nad sztywnością naczyń w nadciśnieniu tętniczym, w cukrzycy oraz odmienności płci w chorobach sercowo-naczyniowych. Oddział był bazą dla dydaktyki dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1989 – 2016 r. W latach 1993-2018 13 lekarzy uzyskało I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 21 lekarzy uzyskało II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 21 osób uzyskało specjalizację z zakresu kardiologii. W zespole 7 pielęgniarek uzyskało wyższe wykształcenie, a 16 uzyskało tytuł specjalisty.

W latach 1992 - 1999 prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień pełniła funkcję specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dla województwa wrocławskiego, a w latach 1999 – 2000 funkcję tę pełnił dr n. med. Leszek Sokalski.

W latach 1992-2000 prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w 1995 r. wraz z zespołem zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Kardiologiczną PTK w Polanicy Zdroju nt. „Wstrząs kardiogenny”. Dr n. med. Joanna Jaroch w latach 2015-2017 pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego PTK.

W 2004 r. prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2005 r. przez Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu Złotą Odznaką Honorową Academia Medica Wratislaviensis. W 2011 r. otrzymała Pierścień Tysiąclecia z rąk Kardynała Henryka Gulbinowicza z okazji 50-lecia Szpitala im. Marciniaka.

W kwietniu 2018 r. prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień przeszła na emeryturę, a Ordynatorem Oddziału Kardiologii została dr hab. n. med. Joanna Jaroch, która otrzymała także samodzielne stanowisko na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

dokument do pobrania

Gośćmi uroczystości Jubileuszu 50-lecia Oddziału Kardiologii byli m.in.:

Andrzej Jaroch - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Marcin Krzyżanowski - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Zbigniew Hałat - Zastępca Dyrektora DOW NFZ ds. Medycznych

prof. Bogdan Łazarkiewicz - były rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. Waldemar Banasiak - Kierownik Ośrodka Chorób Serca, 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

prof. Piotr Ponikowski - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. Joanna Rosińczuk - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Jacek Gajek - konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii

prof. dr hab. med. Tomasz Hirlne - Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. med. Bożena Sobkowicz - Kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu w Białymstoku

prof. Andrzej Gładysz - Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Krystyna Sokalska - wdowa po śp. dr n. med. Leszku Sokalskim

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-14
Data publikacji:2018-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2282