Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz 186 wraz z późn. zm.).

 

Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Wniosek należy złożyć:

w punkcie składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej i wydawania dokumentacji medycznej w rejestracji Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (na parterze szpitala, po lewej stronie od wejścia głównego)

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00 i 12.00-14.00,

ul.  gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu,

 

lub przesłać pocztą na adres szpitala:

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław,

 

poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dokumenty elektroniczne przesłane poprzez platformę będą rozpatrywane tylko pod warunkiem podpisania ich kwalifikowanym podpisem cyfrowym
lub profilem zaufanym.

 

Zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz 186 wraz z późn. zm.) Szpital im. Marciniaka pobiera opłatę za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej oraz dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych (płycie CD). Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Szczegółowy cennik jest dostępny w Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej, Sekretariacie Dyrekcji oraz na stronie internetowej szpitala: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl.

 

Maksymalna wysokość opłat za:

jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie;

jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 

Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej przesyłką poleconą. Wnioskodawca otrzymuje wówczas kopię dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki.

 

Istnieje również możliwość wysłania kopii dokumentacji medycznej w formie odwzorowania cyfrowego. Wnioskodawca otrzymuje wówczas skan dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-22
Data publikacji:2015-04-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13579